Raiffeisen Bank S.A.

EFG Eurobank Ergasias (Polbank)

Raiffeisen Bank Polska S.A.

Umowa kredytu Mieszkaniowego nr MG z 2008 r. par. 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„W przypadku Kredytu udzielonego w walucie CHF/EUR/USD kwota kredytu zostanie wypłacona w złotych wg kursu kupna danej waluty zgodnie z obowiązującą Banku w dniu Uruchomienia Kredytu/Transzy Kredytu Tabelą Kursów walut dla produktów hipotecznych w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna.”

par. 10 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„W przypadku Kredytu udzielonego w CHF/EUR/USD kapitał, odsetki oraz inne zobowiązania z tytułu Kredytu, poza wymienionymi w par. 3 ust. 1 Umowy wyrażone w walucie obcej spłacane będą w złotych jako równowartość kwoty podanej (w walucie) przeliczonej:

a) wg kursu sprzedaży waluty zgodnie z obowiązującą w Banku w dniu spłaty zobowiązania określonym w harmonogramie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Tabelą kursów walut dla produktów hipotecznych Raiffeisen Bank Polska S.A. w przypadku wpłat dokonanych przez tym terminem lub w tym terminie,

b) wg kursu sprzedaży waluty zgodnie z obowiązującą w Banku w dniu wpływu środków na rachunek wskazany w par. 2 ust. 17 Umowy Tabelą kursów walut dla produktów hipotecznych w Raiffeisen Bank Polska S.A. w przypadku wpłat dokonanych po dniu, określonym w harmonogramie, o którym mowa w ust. 1 powyżej.”

 

Regulamin Kredytu Mieszkaniowego „Marża” w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna par. 7 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] „Kredyty udzielane w walutach obcych uruchamiane i spłacone są w równowartości złoty obliczanej na zasadach określonych w ust. 3 poniżej.”

par. 7 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„Dla kredytu udzielonego w walucie obcej Bank stosuje następujące kursy walut:

1) dla uruchomienia Kredytu kurs kupna danej waluty zgodnie z obowiązującą w Banku w dniu uruchomienia Kredytu Tabelą Kursów,

2) dla spłaty zobowiązań z tytułu Kredytu (kapitał i odeski) – kurs sprzedaży danej waluty zgodnie z obowiązującą w Banku w dniu spłaty zobowiązania Tabelą Kursów z zastrzeżeniem postanowień par. 18 ust. 6

3) dla kwoty prowizji przygotowawczej, opłaty z tytułu ubezpieczenia Kredytu, ubezpieczenia Niskiego Wkładu, ubezpieczenia Kredytobiorcy na życie oraz innych zobowiązań wynikających z Umowy Kredytu nie wymienionych w pkt 1) i 2) powyżej Bank stosuje kursy walut wg zasad określonych w Umowie Kredytu.”

par. 9 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„W przypadku Pożyczki udzielonej w CHF/EUR/USD, kapitał, odsetki oraz inne zobowiązania z tytułu Pożyczki, poza wymienionym w par. 3 ust. 1 Umowy wyrażone w walucie obcej spłacane będą w złotych jako równowartość kwoty podanej w tej walucie przeliczonej:

1) wg kursu sprzedaży waluty zgodnie z obowiązującą w Banku w dniu spłaty zobowiązania określonym w harmonogramie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Tabelą kursów walut dla produktów hipotecznych Raiffeisen Bank Polska S.A. w przypadku wpłat dokonanych przez tym terminem lub w tym terminie,

2) wg kursu sprzedaży walut waluty zgodnie z obowiązującą w Banku, w dniu wpływu środków na rachunek wskazany w par. 2 ust. 13 Umowy Tabelą kursów walut dla produktów hipotecznych w Raiffeisen Bank Polska S.A. w przypadku wpłat dokonanych w po dniu, określonym ww. harmonogramie, o którym mowa w ust. 1 powyżej.”

par. 10 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„Dokonanie przedterminowej spłaty kredytu kapitału w części niezwalania Pożyczkobiorcy od konieczności dokonywania spłat bieżącej raty kapitałowo-odsetkowej wynikającej z harmonogramu w przypadku spłaty dokonanej w terminie płatności tej raty oraz należnych rat kapitałowo-odsetkowych w terminach określonych w nowym harmonogramie spłat i nie powoduje skrócenia okresu kredytowania.

EFG Eurobank Ergasias (Polbank)

Umowa o kredyt hipoteczny z 2007 r., z 2008 r. i z 2009 r. par. 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„Bank zobowiązany jest oddać do dyspozycji Kredytobiorcy kwotę w wysokości (…) zł (słownie: ………..). Kredyt jest indeksowany do waluty obcej CHF. Regulamin Kredytu Hipotecznego udzielanego przez POLBANK EFG

par. 7 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wypłata kredytu następuje w złotych według kursu nie niższego niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty środków z kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach, stosuje się kurs nie niższy niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty poszczególny transz. Saldo zadłużenia z tytułu kredytu wyrażone jest w walucie obcej i obliczane jest według stosowanego przy uruchomieniu kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach, saldo zadłużenia z tytułu kredytu obliczane jest według kursów stosowanych przy wypłacie poszczególnych transz. Aktualnie saldo zadłużenia w walucie kredytu Kredytobiorca otrzymuje listowanie w przypadku postanowień par. 11.”

par. 9 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„W przypadku kredytów do waluty indeksowanych do waluty obcej:

1) raty kredytu podlegające spłacie wyrażone są w walucie obcej i w dniu wymagalności raty kredytu pobierane są z rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 1, według kursu sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty spłaty kredytu;

2) jeżeli dzień wymagalności raty kredytu przypada na dzień wolny od pracy, stosuje się kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty kredytu.”

par. 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wcześniejsza spłata dokonywana jest w oparciu o kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku w momencie realizacji dyspozycji.”