Polityka prywatności i Informacja o plikach cookies serwisu internetowego [akkinder.com i chf.akkinder.com]

Polityka prywatności

§ 1

1. Administratorem danych osobowych jest A.Kinder K.Kinder A.Gierat Radcowie Prawni Spółka Partnerska z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 176 lok. 7, 87-100 Toruń, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 317900, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9562132993, adres e-mail: kancelaria@akkinder.com, zwana dalej „Administratorem”.

2. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi, na podstawie zawartej z tym podmiotem umową o przetwarzanie danych osobowych.

§ 2

Mianem „Użytkownika” określa się każdego internautę przeglądającego zasoby serwisu internetowego [frankowykompas.pl], w tym jego stronę główną i poszczególne podstrony, zwany dalej „Portalem”.

§ 3

1. Udostępniony na portalu formularz kontaktowy (zakładka Kontakt w menu) umożliwia kontakt Użytkownika z Administratorem, poprzez jego wypełnienie. W tym celu należy podać dane osobowe oznaczone gwiazdką w formularzu. Podanie danych osobowych oznaczonych gwiazdką jest konieczne w celu przyjęcia i obsługi zapytania, ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wykonania obsługi zapytania.

2. Za pośrednictwem formularza kontaktowego możliwe jest również załączenie pliku w formacie .jpg lub .pdf (inne formaty nie są obsługiwane). Załączenie pliku jest dobrowolne, jednakże jego niezałączenie skutkować będzie brakiem możliwości wykonania usługi „analizy dokumentacji kredytowej”, dokonywanej na żądanie Użytkownika.

3. Użytkownik może ponadto skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem danych kontaktowy znajdujących się na Portalu, np. poprzez pocztę e-mail. W takiej korespondencji również będą podawane dane osobowe, w szczególności: adres e-mail.

4. Wszelkie dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu kontaktowym lub za pośrednictwem innych form kontaktu udostępnionych przez Administratora są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami prawa, przede wszystkim zaś pozostają w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 4

1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkownika oraz wykorzystuje je w zakresie  i w celu:

a. niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytanie bądź rozwiązanie sprawy zaprezentowanej przez Użytkownika w trakcie kontaktu z Administratorem,

b. analizie dokumentacji kredytowej, w szczególności umowy kredytowej na żądanie Użytkownika,

c. przygotowywania ofert współpracy i zawarcia umowy z Użytkownikiem, na żądanie Użytkownika.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest udzielenie odpowiedzi na pytanie Użytkownika, rozwiązanie sprawy zaprezentowanej przez Użytkownika, analiza dokumentacji kredytowej, w szczególności umowy kredytowej na żądanie Użytkownika.

§ 5

1. Na stronie internetowej [akkinder.com i chf.akkinder.com] mogą być publikowane opinie klientów kancelarii. Opinie publikowane są przez Administratora tylko za wyraźną i uprzednią zgodą ich autorów. Administrator zobowiązany jest podjąć uzasadnione i proporcjonalne kroki w celu weryfikacji czy osoba, od której pochodzi opinia faktycznie nabyła oferowaną usługę.

2. W przypadku opinii publikowanych na stronie internetowej [akkinder.com i chf.akkinder.com] poza treścią opinii, publikowane będzie imię i nazwisko jego autora oraz ocena świadczonych usług.

3. Administrator przetwarza dane osobowe, o których mowa w niniejszym paragrafie oraz wykorzystuje je w zakresie i w celu uzyskania informacji o jakości świadczonych przez siebie usług.

§ 6

Odbiorcami danych osobowych Użytkowników będą podmioty (dostawcy) usług hostingowych, ponadto dostawcy narzędzi analitycznych portalu Portalu, a także podmioty obsługujące pozostałe systemy informatyczne Administratora.

§ 7

1. Administrator nie planuje przekazywania danych odbiorcom poza EOG. Jednakże z uwagi na fakt, że poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie, to z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, w tym zaś poprzez:

a. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych;

b. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

c. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

2. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

§ 8

1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych osobowych.

2. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, które odbywa się w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora lub podmiotu trzeciego.

3. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a RODO przysługuje również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

§ 9

Dane osobowe przetwarzane w związku z podjęciem kontaktu przez Użytkownika będą przetwarzane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na wiadomość Użytkownika i rozwiązanie zaprezentowanej sprawy. Dane osobowe przetwarzane w związku z przygotowywaną ofertą współpracy bądź zawarcia umowy z Użytkownikiem będą przetwarzane przez czas potrzebny na przygotowanie oferty współpracy i zawarcia umowy z Użytkownikiem, a nadto na czas jej obowiązywania oraz przez czas niezbędny dla wykazania prawidłowości wykonania praw i obowiązków wynikających z umowy zawartej na podstawie przygotowanej oferty, tj. przez czas przedawnienia roszczeń lub czas przedawnienia zobowiązań podatkowych.

§ 10

1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane te są przetwarzane w sposób bezpieczny, przede wszystkim poprzez podjęcie wszelkich starań, by dostęp do danych osobowych miały jedynie osoby upoważnione i jedynie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

2. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez osoby osoby i podmioty uprawnione.

§ 11

Wskazuje się, że Użytkownik ma możliwość podjęcia kontaktu z Administratorem w sposób anonimowy, w tym przy użyciu pseudonimu. Jednakże w niektórych kategoriach spraw wymagane może być podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych.

Informacja o plikach cookies

§ 12

1. Administrator w ramach Serwisu korzysta z plików cookies, (tzw. ciasteczka). Stanowią one niewielkie informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu Użytkownika. Mogą być one odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

2. Administrator wykorzystuje pliki cookies przede wszystkim, aby umożliwić Użytkownikowi dostęp do Serwisu i ułatwić Użytkownikowi korzystanie z niego.

3. Administrator wykorzystuje pliki cookies również w celach analitycznych oraz marketingowych jednak wyłącznie wtedy, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę przy pierwszym wejściu do Serwisu.

4. Stosowane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne i trwałe. Pliki sesyjne wygasają po zakończonej sesji, której czas trwania i dokładne parametry wygaśnięcia określa przeglądarka internetowa Użytkownika oraz systemy analityczne Administratora. Trwałe pliki cookies nie są natomiast kasowane w momencie zamknięcia okna przeglądarki, przede wszystkim po to, aby informacje o dokonanych wyborach nie zostały utracone.

5. Administrator informuje Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, przy czym może to spowodować ograniczenie funkcjonalności niektórych usług świadczonych za pośrednictwem Portalu.

6. Pliki Cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu. W celu ich usunięcia należy wykorzystać odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

7. Poniżej zamieszczone zostały informacje o sposobach usunięcia ciasteczek w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,

Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

Kontakt z Administratorem

§ 13

W razie jakichkolwiek pytań obejmujących zagadnienie Polityki prywatności i Informacji o plikach cookies prosimy o kontakt w tych sprawach za pośrednictwem poczty e-mail: kancelaria@akkinder.com.