Bank PKO BP S.A. sygn. akt I C 2253/22

Numer sygn. akt: I C 2253/22

Dotyczy: Postępowania przed sądem I instancji

Aktualny stan sprawy:  Zakończone

Powód/-ka: Status konsumenta

Pozwany/-a: PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie

Typ umowy kredytu: Kredyt złotowy (denominowany) do waluty CHF

Wartość przedmiotu sporu: 359.408 PLN

Powiązane:

Sygn. akt sądu II instancji: V ACa 1268/23

Zwięzła charakterystyka sprawy

Powodowie zawarli w dniu 03.01.2007 r. umowę kredytu z bankiem PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie. W umowie tej zawarte zostały typowe klauzule abuzywne stosowane przez bank PKO BP S.A. w umowach kredytowych denominowanych do waluty obcej – obejmujące swoim zakresem etap uruchomienia kredytu i dokonywania spłat. Z uwagi na całkowitą spłatę kredytu i tym samym zakończenie stosunku umownego wskutek jego wykonania, żądanie powodów ograniczone zostało do zwrotu – zapłaty przez pozwany bank nadpłaconych rat kapitałowo – odsetkowych (spłata następowała w PLN, a następnie w walucie obcej) i odpowiednio obciążenia pozwanego kosztami procesu.

W wyniku postępowania przed Sądem Okręgowym w Toruniu – w I instancji, zapadł wyrok zasądzający na rzecz powodów zwrot nadpłaconego kapitału kredytu. Jednocześnie sąd orzekł, że odsetki za opóźnienie należne powodom należy liczyć nie od momentu wymagalności świadczenia wyznaczonego datą wskazaną w wezwaniu do zapłaty, a od momentu wniesienia powództwa. Ponadto sąd oddalił powództwo w zakresie żądania zapłaty przez współkredytobiorcę występującego po stronie powodowej, który nie partycypował w spłacie kredytu, co z praktycznego punktu widzenia nie miało znaczenia.

Strona powodowa jak i strona pozwana wniosły apelację od niniejszego wyroku, przy czym strona powodowa, jedynie w zakresie zasądzonych odsetek za opóźnienie.

Na dalszym etapie sprawa toczyła się pod sygn. V ACa 1268/23.

Marcin Ziętara