Bank BPH S.A. sygn. akt. I C 1861/22

Numer sygn. akt: I C 1861/22
Dotyczy: Postępowania przed sądem I instancji
Aktualny stan sprawy: Pozwany wniósł apelację od wyroku sądu I instancji
Powód/-ka: Status konsumenta
Pozwany/-a: Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku
Typ umowy kredytu: Kredyt złotowy (indeksowany) do waluty CHF
Wartość przedmiotu sporu: 183.234 PLN
Powiązane: Sygn. akt sądu II instancji: V ACa 1775/23

Czytaj więcej

Powódka zawarła umowę kredytu z GE Money Bank S.A. z siedzibą wGdańsku, w dniu 27.10.2007 r. Kredyt indeksowany był do walutyobcej (CHF). Kredyt miał zostać przeznaczony na pokrycie częścikosztów zakupu nieruchomości mieszkalnej oraz spłatę pozostałychzobowiązań finansowych. Powódka żądała ustalenia nieważnościumowy kredytu oraz zapłaty – kwoty uiszczonych przez nią ratkapitałowo-odsetkowych, a także pozostałych kosztówokołokredytowych w związku z wykonywaniem umowy kredytu.
Powódka nabyłanieruchomość mieszkalną, realizując tym samym cel umowy kredytu.
W wynikupostępowania przed Sądem Okręgowym w Bydgoszczy, zapadł korzystnydla powódki wyrok ustalający nieważność umowy kredytowej wcałości, a także zasądzający kwotę objętą żądaniem pozwuwraz z odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia, w którym pozwanyBank pozostawał w opóźnieniu w zapłacie, w związku z kierowanymwezwaniem do zapłaty. Ponadto Bank zobowiązany został do zwrotukosztów postępowania na rzecz powódki.
Od wyrokuapelację wniosła strona pozwana. Aktualnie postępowanie toczy sięprzed sądem II instancji.

Marcin Ziętara