PKO BP S.A.

Nordea Bank S.A.

Nordea Bank S.A.

Umowa o kredyt mieszkaniowy NORDEA – HABITAT z 2005 r.

par. 2 ust. 2 umowy [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„Kwota kredytu określona w CHF zostanie przeliczona na złote po kursie kupna CHF według Tabeli kursów z dnia uruchomienia środków.”

par. 2 ust. 3 umowy [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„Rozliczenia z Bankiem z tytułu zaciągniętego kredytu w zakresie prowizji, odsetek i rat, dokonywane będą w złotych. Do przeliczeń stosowane będą kursy sprzedaży CHF według odpowiedniej Tabeli kursów.”

par. 10 ust. 2 umowy [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„Wypłata środków z tytułu udzielonego kredytu następuje w złotych w równowartości kwoty wyrażonej w CHF.”

par. 10 ust. 3 umowy [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„Do przeliczeń kwot walut wypłacanego kredytu stosuje się kurs kupna CHF według Tabeli kursów z dnia wypłaty środków.”

par. 13 ust. 5 umowy [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„Harmonogram spłaty kredytu wyrażony jest w CHF. Spłata zobowiązania następuje w złotych. Do przeliczeń kwot walut spłacanego kredytu na złote, stosuje się kurs sprzedaży CHF według Tabeli kursów obowiązującego w dniu spłaty.”

Umowa o kredyt mieszkaniowy NORDEA – HABITAT z 2006 r.

par. 1 ust. 2 części ogólnej umowy [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej, kwota kredytu w złotych zostanie określona poprzez przeliczanie kwoty wyrażonej w walucie, w której kredyt jest denominowany na złote, według kursu kupna tej waluty, zgodnie z Tabelą kursów z dnia uruchomienia środków.”

par. 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej:

1/ harmonogram spłat kredytu wyrażone jest walucie, w której kredyt jest denominowany,

2/ spłata następuje w złotych, w równowartości kwot wyrażonych w walucie obcej,

3/ do przeliczeń wysokości rat kapitałowo-odsetkowych spłacanego kredytu stosuje się kurs sprzedaży danej waluty według Tabeli kursów z dnia spłaty.”

Umowa o kredyt mieszkaniowy NORDEA – HABITAT z 2007 r.

par. 1 ust. 2 części ogólnej umowy [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej, kwota kredytu w złotych zostanie określona poprzez przeliczenie na złote kwoty wyrażonej w walucie, w której kredyt jest denominowany, według kursu kuna tej waluty, zgodnie z Tabelą kursów, obowiązującą w Banku w dniu uruchomienia środków, w momencie dokonywania przeliczeń kursowych.”

par. 1 ust. 3 części ogólnej umowy [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej:

1/ Zmiana kursu waluty wpływa na wypłacane w złotych przez Bank kwoty transz kredytu oraz na spłacane w złotych przez Kredytobiorcę kwoty rat kapitałowo-odsetkowych,

2/ Ryzyko związane ze zmianą waluty ponosi Kredytobiorca, z uwzględnieniem par. 11 ust. 2-4 oraz par. 18 ust. 6.”

par. 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej:

1/ harmonogram spłat kredytu wyrażone jest walucie, w której kredyt jest denominowany,

2/ spłata następuje w złotych, w równowartości kwot wyrażonych w walucie obcej,

3/ do przeliczeń wysokości rat kapitałowo-odsetkowych spłacanego kredytu stosuje się kurs sprzedaży danej waluty według Tabeli kursów obowiązującej w Banku w dnia spłaty, w momencie dokonywania przeliczeń kursowych.”

Umowa o kredyt mieszkaniowy NORDEA – HABITAT z 2008 r. i 2009 r.

par. 1 ust. 2 części ogólnej umowy [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej, kwota kredytu w złotych zostanie określona poprzez przeliczanie kwoty wyrażonej w walucie, w której kredyt jest denominowany na złote, według kursu kupna tej waluty, zgodnie z Tabelą kursów z dnia uruchomienia środków.”

par. 12 ust. 3 części ogólnej umowy [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„Do przeliczeń kwot walut uruchamianego kredytu stosuje się kurs kupna waluty obcej według Tabeli kursów obowiązującej w Banku w dniu uruchomienia środków, w momencie dokonywania przeliczeń kursowych”

par. 15 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej:

1/ harmonogram spłat kredytu wyrażone jest walucie, w której kredyt jest denominowany,

2/ spłata następuje w złotych, w równowartości kwot wyrażonych w walucie obcej,

3/ do przeliczeń wysokości rat kapitałowo-odsetkowych spłacanego kredytu stosuje się kurs sprzedaży danej waluty według Tabeli kursów z dnia spłaty.”

Umowa o kredyt mieszkaniowy NORDEA – HABITAT z 2011 r.

par. 1 ust. 2 pkt 2 części ogólnej umowy [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„Zobowiązanie Kredytobiorcy do spłaty wyrażone jest w walucie obcej, do jakiej kredyt jest indeksowany, a ostateczna wysokość tego zobowiązania, określona zostanie po wypłacie całej kwoty kredytu oraz po przeliczeniach na walutę po kursie kupna danej waluty, zgodnie z Tabelą kursów obowiązującą w Banku w dniach i momentach poszczególnych uruchomień środków”

par. 19 ust. 3 części ogólnej umowy [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„W przypadku spłaty kredytu indeksowanego do waluty obcej:

1/ harmonogram spłaty kredytu wyrażony jest w walucie do jakiej kredyt jest indeksowany;

2/ spłata następuje w złotych lub w zadeklarowanej przez Kredytobiorcę walucie kredytu, wskazanej w CSU, w następujący sposób (…),

3/ w przypadku spłaty kredytu w złotych, spłata następuje w równowartości kwot wyrażonych w walucie obcej, przy czym do przeliczeń wysokości rat kapitałowo-odsetkowych spłacanego kredytu stosuje się kurs sprzedaży danej waluty według Tabeli kursów obowiązującej w Banku w dniu i w momencie spłaty.”

par. 19 ust. 6 części ogólnej umowy [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„Spłata zaległej raty lub odsetek wykonywana jest z datą wpływu środków, przy czym w przypadku kredytów indeksowanych, spłacanych w złotych w równowartości kwot wyrażonej w walucie obcej, do przeliczeń spłacanej zaległej kwoty, stosuje się kurs sprzedaży danej waluty według Tabeli kursów, obowiązującej w Banku w dniu i w momencie spłaty.”

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

Umowa kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny z 2005 r. i z 2006 r.

par. 5 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„Kredyt może być wypłacany:

1) w walucie wymienialnej – na finansowanie zobowiązań za granicą i w przypadku zaciągnięcia kredytu na spłatę kredytu walutowego,

2) w walucie polskiej – na finansowanie zobowiązań w kraju.”

par. 5 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, stosuje się kurs kupna dewiz (aktualna Tabela kursów) obowiązujący w PKO BP S.A. w dniu realizacji zlecenia płatniczego.”

par. 10 ust. 1 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]

„Należna PKO BP prowizja od udzielonego kredytu, zgodnie z Taryfą, w wysokości (…) % kwoty kredytu, to jest kwota = (…) CHF zostanie zapłacona jednorazowo przez Kredytobiorcę w dniu zawarcia umowy, w walucie polskiej przy zastosowaniu obowiązującego w dniu zawarcia umowy (aktualna Tabela kursów) kursu sprzedaży dewiz – w przypadku wpłaty w formie przelewu środków lub sprzedaży dla pieniędzy – w przypadku wpłaty w formie gotówkowej.”

par. 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„Potrącenie środków z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej następuje w wysokości stanowiącej równowartość kwoty kredytu lub raty w walucie wymienialnej, w której udzielony jest kredyt według obowiązującego w PKO BP SA w dniu wymagalności kursu sprzedaży dla dewiz (aktualna Tabela kursów).”

Umowa kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny z 2007 r.

par. 5 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„Kredyt może być wypłacany:

1) w walucie wymienialnej – na finansowanie zobowiązań za granicą i w przypadku zaciągnięcia kredytu na spłatę kredytu walutowego,

2) w walucie polskiej – na finansowanie zobowiązań w kraju.”

par. 5 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, stosuje się kurs kupna dewiz (aktualna Tabela kursów) obowiązujący w PKO BP S.A. w dniu realizacji zlecenia płatniczego.” par. 10 ust. 1 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]

„Kredytobiorca zobowiązuje się do zapłaty należnej PKO BP prowizji od udzielonego kredytu, zgodnie z Taryfą, w wysokości (…) % kwoty kredytu, to jest kwotę (…) CHF. Prowizja od udzielonego kredytu zostanie: zapłacona przez kredytobiorcę w dniu

podpisania umowy kredytowej, według kursu sprzedaży dewiz z dnia podpisania umowy.

par. 13 ust. 7 (lub ust. 8) [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

 „Potrącenie środków z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej następuje w wysokości stanowiącej równowartość kwoty kredytu lub raty w walucie wymienialnej, w której udzielony jest kredyt według obowiązującego w PKO BP SA w dniu wymagalności kursu sprzedaży dla dewiz (aktualna Tabela kursów).”

Umowa kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny z 2008 r. oraz z 2010 r., Część Ogólna

Umowy („COU”)

par. 4 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„Kredyt jest wypłacany:

1). w walucie wymienialnej – na finansowanie zobowiązań Kredytobiorcy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz w przypadku zaciągnięcia kredytu na spłatę kredytu walutowego,

2). w walucie polskiej – na finansowanie zobowiązań w Rzeczypospolitej Polskiej.”

par. 4 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„W przypadku wypłaty kredytu albo transzy w walucie polskiej, stosuje się kurs kupna dla dewiz obowiązujący w PKO BP SA w dniu realizacji zlecenia płatniczego, według aktualnej tabeli kursów.”

par. 16 ust. 1 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]

„Prowizja od udzielonego kredytu, płatna w dniu zawarcia umowy, będzie przeliczona na walutę polską przy zastosowaniu wynikającego z aktualnej Tabeli kursów kurs sprzedaży dla:

1). dewiz – w przypadku wpłaty w formie przelewu środków,

2). pieniędzy – w przypadku waty w formie gotówkowej.”

par. 22 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„W przypadku dokonywania spłat zadłużenia Kredytobiorcy z:

1). ROR – środki z rachunku będą pobierane w walucie polskiej w wysokości stanowiącej równowartość kwoty kredytu lub raty spłaty kredytu w walucie wymienialnej, w której udzielony jest kredyt, przy zastosowaniu kursu sprzedaży dla dewiz, obowiązującego w PKO BP SA w dniu, o którym mowa w par. 7 ust. 5 CSU, według aktualnej Tabeli kursów.”

Umowa z 2006 r.

par. 1 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej, kwota kredytu w złotych zostanie określona poprzez przeliczenie kwoty wyrażonej w walucie, w której kredyt jest denominowany na złote, według kursu kupna tej waluty, zgodnie z Tabelą kursów z dnia uruchomienia środków.”

par. 11 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„Do przeliczeń kwot walut uruchamianego kredytu stosuje się kurs kupna waluty obcej według Tabeli kursów z dnia wypłaty środków.”

par. 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej:

1/ harmonogram spłat kredytu wyrażony jest w walucie, w której kredyt jest

denominowany,

2/ spłata następuje w złotych, w równowartości kwot wyrażonych w walucie obcej,

3/ do przeliczeń wysokości rat kapitałowo-odsetkowych spłaconego kredytu stosuje się kurs sprzedaży danej waluty według Tabeli kursów z dnia spłaty.”

Umowa pożyczki hipotecznej z 2006 r.

par. 5 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, stosuje się kurs kupna dla dewiz (aktualna Tabela kursów) obowiązujący w PKO BP SA w dniu realizacji zlecenia płatniczego.”

par. 5 ust. 5 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„W przypadku wypłaty pożyczki w walucie wymienialnej stosuje się, kursy kupna/sprzedaży dla dewiz (Tabela kursów), obowiązujące w PKO BP SA w dniu zlecenia płatniczego.”

par. 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„Potrącenie środków z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej następuje w wysokości stanowiącej równowartość kwoty pożyczki lub raty w walucie wymienialnej, w której udzielona jest pożyczka, według obowiązującego w PKO BP SA w dniu wymagalności, kursu sprzedaży dewiz (aktualna Tabela kursów).”