Getin Noble S.A

DNB Bank Polska S.A.

Umowa 2005 r.

par. 1 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (…) złotych polskich (słownie: … złotych polskich), indeksowanego kursem CHF na warunkach określonych w niniejszej umowie kredytowej oraz „Regulaminie do umowy kredytu hipotecznego” zwanym dalej Regulaminem, stanowiącym integralną część umowy.”

par. 2 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„W dniu wypłaty kredytu lub każdej transzy kredytu kwota wypłaconych środków będzie przeliczana na walutę, do której indeksowany jest kredyt według kursu kupna walut określonego w „Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz

indeksowanych kursem walut obcych” – obowiązującego w dniu uruchomienia środków.”

par. 4 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„Wysokość zobowiązania będzie ustalana jako równowartość wymaganej spłaty wyrażonej w walucie indeksacyjnej – po jej przeliczeniu według kursu sprzedaży walut określonego.”

Umowa 2006 r.

par. 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (…) złotych polskich (słownie: … złotych polskich), indeksowanego kursem CHF na warunkach określonych w niniejszej umowie, przy założeniu, że uruchomiono całość kredytu w dacie sporządzenia umowy

równowartość kredytu wynosiłaby (…) CHF, rzeczywista równowartość zostanie określona po wypłacie kredytu.”

par. 4 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„W dniu wypłaty kredytu lub każdej transzy kredytu kwota wypłaconych środków będzie przeliczana do CHF według kursu kupna określonego w Tabeli Kursów – obowiązującego w dniu uruchomienia środków.”

par. 6 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„Wysokość zobowiązania będzie ustalana jako równowartość wymaganej spłaty wyrażonej w CHF – po jej przeliczeniu według kursu sprzedaży walut określonego w „Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych

kursem walut obcych do „CHF obowiązującego w dniu spłaty.”

 

Umowa 2007 r.

par. 1 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

 „Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (…) złotych polskich (słownie: … złotych polskich), indeksowanego kursem CHF na warunkach określonych w niniejszej umowie, przy założeniu, że uruchomiono całość kredytu w dacie sporządzenia umowy

równowartość kredytu wynosiłaby (…) CHF, rzeczywista równowartość zostanie określona po wypłacie kredytu. Kredytobiorca oświadcza, iż jest świadomy ryzyka kursowego, związanego ze zmianą kursu waluty.”

par. 6 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„Bankowa Tabela Kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut, zwana Tabelą Kusów – sporządzona przez merytoryczną komórkę Banku na podstawie kursów obowiązujących na rynku międzybankowym w chwili

sporządzenia tabeli i po ogłoszeniu kursów średnich NBP, tabela sporządzona jest o godz. 16:00 każdego dnia roboczego i obowiązuje przez cały następny dzień roboczy.”

par. 10 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„Wysokość zobowiązania będzie ustalana jako równowartość wymaganej spłaty wyrażonej w CHF – po jej przeliczeniu według kursu sprzedaży walut określonego w „Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych” do CHF obowiązującego w dniu spłaty.”

par. 14 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„Jeżeli Kredytobiorca, mimo upływu okresu wypowiedzenia, nie ureguluje należności, Bank w następnym dniu, po upływie terminu wypowiedzenia, dokonuje przewalutowania całego wymagalnego zadłużenia na PLN, z zastosowaniem aktualnego kursu sprzedaży dewiz, określanego przez Bank w Tabeli Kusów. Poczynając od dnia przewalutowania Bank pobiera od wymagalnego kapitału karne odsetki w wysokości 2-krotności oprocentowania kredytów udzielanych w PLN (nie indeksowanych do waluty obcej) przy zastosowaniu aktualnego z dnia przewalutowania wskaźnika DBPLN oraz marży obowiązującej w dniu wypłaty kredytu lub jego pierwszej transzy.”

Umowa 2008 r.

par. 1 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (…) złotych polskich (słownie: … złotych polskich), indeksowanego kursem CHF przy założeniu, że uruchomiono całość kredytu w dacie sporządzenia umowy równowartość kredytu wynosiłaby (…) CHF, rzeczywista

równowartość zostanie określona po wypłacie ostatniej transzy kredytu. Kredytobiorca oświadcza, iż jest świadomy ryzyka kursowego, związanego ze zmianą kursu waluty.”

par. 6 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„Bankowa Tabela Kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut, zwana Tabelą Kusów – sporządzona przez merytoryczną komórkę Banku na podstawie kursów obowiązujących na rynku międzybankowym w chwili

sporządzenia tabeli i po ogłoszeniu kursów średnich NBP, tabela sporządzona jest o godz. 16:00 każdego dnia roboczego i obowiązuje przez cały następny dzień roboczy.”

par. 9 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„W dniu wypłaty kredytu lub każdej transzy kredytu kwota wypłaconych środków będzie przeliczona do CHF według kursu kupna walut określonego w Tabeli Kursów obowiązującego w dniu uruchomienia środków.”

par. 10 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„Wysokość zobowiązania będzie ustalana jako równowartość wymaganej spłaty wyrażonej w CHF – po jej przeliczeniu według kursu sprzedaży walut określonego w „Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych” do CHF obowiązującego w dniu spłaty.”

par. 14 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„Jeżeli Kredytobiorca, mimo upływu okresu wypowiedzenia, nie ureguluje należności, Bank w następnym dniu, po upływie terminu wypowiedzenia, dokonuje przewalutowania całego wymagalnego zadłużenia na PLN, z zastosowaniem

aktualnego kursu sprzedaży dewiz, określanego przez Bank w Tabeli Kusów. Poczynając od dnia przewalutowania Bank pobiera od wymagalnego kapitału karne odsetki w wysokości 2-krotności oprocentowania kredytów udzielanych w PLN (nie

indeksowanych do waluty obcej) przy zastosowaniu aktualnego z dnia przewalutowania wskaźnika DBPLN oraz marży obowiązującej w dniu wypłaty kredytu lub jego pierwszej transzy.”

DNB Bank Polska S.A.

Umowa z 2009 r.

par. 1 ust. 2 pkt 2.1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„Waluta Kredytu: PLN indeksowany do waluty obcej CHF. Wypłata Kredytu indeksowanego do waluty obcej następuje w złotych według kursu kupna obowiązującego w Banku w momencie uruchomienia Kredytu lub w momencie uruchomienia poszczególnych transz Kredytu, zgodnie z Tabelą kursów walut dla Kredytów/Pożyczek Hipotecznych publikowaną na stronie internetowej Banku lub dostępna w oddziałach Banku.”

par. 1 ust. 6 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„Sposób uruchomienia kredytu: w transzach I transza na: równowartość w PLN kwoty wskazanej w zaświadczeniu, przeliczona wg kursu stosowanego przez bank, obowiązującego w dniu wypłaty kredytu, stanowiąca wysokość całkowitego zadłużenia z tytułu kredytu nr (…) udzielonego Kredytobiorcy, na rachunek bankowy wskazany w zaświadczeniu wystawionym przez X, II transza na: pozostała kwota stanowiąca różnice pomiędzy kwotą udzielonego kredytu a kwotą przeznaczoną na spłatę kredytu nr (…) na rachunek bankowy Kredytobiorcy wskazany w dyspozycji Uruchomienia kredytu z przeznaczeniem na dowolny cel konsumpcyjny”

par. 2 ust. 4.1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„Wypłata kredytu nastąpi w następujący sposób:

Równowartość w PLN kwoty wskazanej w zaświadczeniu, przeliczona wg kursu stosowanego przez bank, obowiązującego w dniu wypłaty kredytu, stanowiąca wysokość całkowitego zadłużenia z tytułu kredytu nr (…) udzielonego Kredytobiorcy, na rachunek bankowy wskazany w zaświadczeniu wystawionym przez X.”

par. 2 ust. 4.2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„Pozostała kwota stanowiąca różnice pomiędzy kwotą udzielonego kredytu a kwotą przeznaczoną na spłatę kredytu nr (…) na rachunek bankowy Kredytobiorcy wskazany w dyspozycji Uruchomienia kredytu z przeznaczeniem na dowolny cel konsumpcyjny.”

par. 4 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„Spłata należności z tytułu Kredytu następuje z rachunku bankowego Kredytobiorcy nr (…) poprzez obciążenie tego rachunku przez Bank kwotami należności, w terminach płatności. Kredytobiorca zobowiązany jest zapewnić na rachunku bankowym wystarczająca kwotę środków do pokrycia wymagalnych należności Banku z tytułu Kredytu. W przypadku Kredytu w złotych indeksowanego do waluty obcej spłata należności Banku dokonywana jest w złotych. Przeliczenie raty na złote następuje według kursu sprzedaży waluty, do której indeksowany jest Kredyt, obowiązującego w Banku w dniu spłaty raty zgodnie z Tabelą kursów walut dla Kredytów/Pożyczek Hipotecznych.”