Credit Agricole S.A.

Lucas Bank S.A.

Lukas Bank S.A.

Umowa kredytu z 2007 r.

par. 4 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„Kredyt zostaje wypłacony w transzach zgodnie z harmonogramem wypłaty określonym w Załączniku Nr 2 do umowy do równowartości X PLN (co stanowi kwotę X CHF przeliczoną wg. Kursu kupna dewiz z dnia X) na rachunek należący do X prowadzony w banku X.”

par. 4 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„Kredyt zostanie wypłacony w złotych polskich po przeliczeniu kwoty określonej w par. 1 według aktualnego kursu kupna dewiz obowiązującego w Tabeli kursów walut w LUKAS Banku w dniu uruchomienia każdej z kolejnych transz. Wypłacane transze pomniejszają dostępne do wypłaty saldo kredytu w walucie obcej Bank w pierwszej kolejności wypłaca transze do równowartości kwot określonych w Załączniku nr 2 do Umowy.”

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych w LUKAS Banku S.A.

par. 3 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„Uruchomienie kredytu udzielonego w walucie obcej następuje w złotych polskich wg. aktualnego w dniu uruchomienia kursu kupna dewiz.

par. 20 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„Dla kredytów denominowanych rachunek techniczny jest prowadzony w walucie obcej, w jakim został udzielony kredyt. Wpłaty i przelewy na rachunek techniczny są przeliczane na walutę rachunku o aktualnym kursie sprzedaży dewiz obowiązującym w Banku w dniu zaksięgowania wpłaty lub przelewu na rachunek.

Umowa kredytu z 2008 r.

par. 4 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„Kredyt zostaje wypłacony w transzach zgodnie z harmonogramem wypłaty określonym w Załączniku Nr 2 do umowy do równowartości X PLN (co stanowi kwotę X CHF przeliczoną wg. Kursu kupna dewiz z dnia X) na rachunek należący do X prowadzony w banku X.”

par. 4 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„Kredyt zostanie wypłacony w złotych polskich po przeliczeniu kwoty określonej w par. 1 według aktualnego kursu kupna dewiz obowiązującego w Tabeli kursów walut w LUKAS Banku w dniu uruchomienia każdej z kolejnych transz. Wypłacane transze

pomniejszają dostępne do wypłaty saldo kredytu w walucie obcej Bank w pierwszej kolejności wypłaca transze do równowartości kwot określonych w Załączniku nr 2 do Umowy.”

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych w LUKAS Banku S.A.

par. 3 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„Uruchomienie kredytu udzielonego w walucie obcej następuje w złotych polskich wg. aktualnego w dniu uruchomienia kursu kupna dewiz.”

par. 20 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„Dla kredytów denominowanych rachunek techniczny jest prowadzony w walucie obcej, w jakim został udzielony kredyt. Wpłaty i przelewy na rachunek techniczny są przeliczane na walutę rachunku o aktualnym kursie sprzedaży dewiz obowiązującym w Banku w dniu zaksięgowania wpłaty lub przelewu na rachunek.”

 

Umowa pożyczki z 2008 r.

par. 4 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„Pożyczka zostanie wypłacona w całości w terminie x dni roboczych po spełnieniu przez Pożyczkobiorcę wszystkich warunków wypłaty pożyczki określonych w załączniku nr 2 do Umowy do równowartości (…) PLN (co stanowi kwotę (…) CHF przeliczoną według kursu kupna dewiz z dnia (…) na rachunek (…).”

par. 4 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„Pożyczka zostanie wypłacona przez Bank w złotych polskich po przeliczeniu kwoty określonej w par. 1 według aktualnego kursu kupna dewiz, obowiązującego w Tabeli kursów walut w LUKAS Banku w dniu wypłaty pożyczki.”