Co dalej ze sprawami frankowymi?

„Co dalej ze sprawami frankowymi”

21 listopada ubiegłego roku w hotelu Filmar w Toruniu mecenas Krzysztof Kinder oraz konsultant prawny Marcin Ziętara przedstawili najbardziej aktualne fakty dotyczące sytuacji kredytobiorców frankowych, a klienci kancelarii, którzy wkroczyli już na drogę sądową, podzielili się swoimi doświadczeniami. Ekspert kredytowy Wioletta Kotlarek doradzała, jak odzyskać zdolność kredytową, gdy obciąża nas kredyt CHF, oraz skąd wziąć środki na rozliczenie z bankiem.

To, co obecnie dzieje się w kwestii kredytów frankowych, jest bardzo obiecujące dla kredytobiorców. Sprawy w sądach toczą się coraz szybciej, koszty sądowe są niskie (1000 zł opłaty stałej zamiast standardowych 5% od wartości roszczenia), istnieje możliwość zawieszenia płatności rat – oraz, co najważniejsze, banki wciąż przegrywają procesy. Co ważne, działalność gospodarcza lub najem prywatny nie jest przeszkodą w dochodzeniu roszczeń.

Przytoczmy nieco optymistycznej statystyki: w III kwartale 2003 r. liczba pozwów frankowych przekroczyła 100 tysięcy. W 2021 r. sukcesem kredytobiorców zakończyło się 95% spraw sądowych, a w 2022 r. – 97%. Wyrok TSUE z 3.10.2019 r. daje zielone światło ustaleniu nieważności umowy kredytu w całości.

Orzeczenia sądów wskazują jednoznacznie, że postanowienia umowy pozwalające bankowi swobodnie kształtować kurs waluty obcej mają charakter niedozwolonych postanowień umownych – czyli ustalają prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Nie tylko przerzucają na kredytobiorcę ryzyko walutowe, ale w dodatku nie przewidują mechanizmów zabezpieczenia konsumenta przed dużym wahaniem kursu waluty. Powszechne jest zjawisko niedopełnienia przez bank obowiązków informacyjnych – niedokładne informowanie kredytobiorcy o ryzyku i skutkach zmian kursu waluty, co bardzo często kończyło się wielkim wzrostem zadłużenia. W dodatku oferta kredytów indeksowanych i denominowanych była przedstawiana przez bank – instytucję zaufania publicznego – jako korzystna i stabilna. Osobnym problemem była powszechna praktyka odmawiania udzielenia kredytu w PLN z jednoczesnym oferowaniem kredytu w CHF. Sądy punktują też czerpanie przez banki nieuzasadnionych zysków ze wzrostu CHF bez kupowania tej waluty.

Podczas spotkania eksperci dzielili się doświadczeniem i radami, jak najkorzystniej rozliczyć się z bankiem. Odpowiadali na pytania, czego można domagać się od banku zarówno w trakcie spłacania kredytu, jak i po spłacie (najważniejsze to ustalenie nieważności umowy, zarządzenie zwrotu kwot wpłaconych do banku w związku z realizacją umowy kredytu, a także prowizji, składek ubezpieczeniowych i innych kosztów okołokredytowych). Dużo uwagi poświęcili też ważnemu zagadnieniu: w jakim przypadku opłaca się zawrzeć ugodę z bankiem? Podkreślali, że taka ugoda jest możliwa na każdym etapie postępowania.

Marcin Ziętara