BNP Paribas S.A.

BGŻ S.A.

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

Umowa z 2008 r.

par. 2 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„Kredyt zostanie uruchomiony bezgotówkowo, jednorazowo, w kwocie nie wyższej niż kwota kredytu, po spełnieniu warunków wynikających z umowy kredytowej, na rzecz:

a) BGŻ S.A. w kwocie X CHF tytułem sfinansowania opłaty przygotowawczej,

b) Zbywcy w kwocie i na rachunek wskazany w umowie kupna-sprzedaży

kredytowanej nieruchomości zawartej w formie aktu notarialnego,

c) Na rachunek osobisty Kredytobiorcy prowadzony w BGŻ S.A. tytułem

sfinansowania opłat notarialnych oraz w ewentualnej pozostałej kwocie

wynikającej z różnic kursowych.”

par. 2 ust. 4 pkt g) [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„pokrycie ewentualnych różnic pomiędzy kwotą kredytu przeliczoną na złote po kursie kupna obowiązującym w dniu złożenia wniosku o kredyt, a kwotą kredytu przeliczoną na złote po kursie kupna z dnia uruchomienia kredytu, niezbędna do zamknięcia transakcji,

par. 4 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„Kredytobiorca zobowiązuje się do spłaty kredytu wraz z odsetkami w terminie określonym w ust. 3. Spłata kredytu następuje w złotych. Zmiana kursu waluty wpływa na wysokość salda kredytu oraz raty kapitałowo-odsetkowej.”

Regulamin kredytu hipotecznego i budowlanego

par. 37.1. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„Kredyty w walutach wymienialnych wypłacane są w złotych, przy zastosowaniu kursu kupna waluty obowiązującego w Banku w chwili wypłaty.”

par. 37.2. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„Kredyt w walutach wymienialnych podlegają spłacie w złotych, przy zastosowaniu kursu sprzedaży waluty obowiązującego w Banku w chwili spłaty.” Fortis Bank S.A.

Umowa z 2007 r.

ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„Kwota kredytu: (…) CHF (słownie franków ………………).”

ust. 5.2. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„Uruchomienie Kredytu nastąpi jednorazowo w wysokości nie większej niż (…) PLN (słownie: ….) w następujący sposób:

1) z kwoty kredytu zostanie pobrana składka ubezpieczenia spłaty kredytu w TU EUROPA SA, o której mowa w ust. 9.2.

2) w wysokości określonej w akcie notarialnym ostatecznej umowy kupna-sprzedaży Kredytowanej Nieruchomości (zawartej pomiędzy Zbywcą i Kredytobiorcą), nie więcej jednak niż (…) PLN stanowiącej różnicę między ceną nabycia Kredytowanej

Nieruchomości a wniesionym Wkładem własnym, na rachunek bankowy Zbywcy wskazany w tym akcie notarialnym.”

ust. 8.8 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„Spłata należności z tytułu Kredytu następuje z Rachunku nr (…). Rachunek ten prowadzony jest w CHF i zasilany jest wyłącznie środkami w walucie, w której jest prowadzony. Kredytobiorca zobowiązany jest zapewnić na Rachunku wystarczającą kwotę środków do pokrycia wymagalnych należności Banku z tytułu Kredytu.”